Regulamin nabywania licencji na użytkowanie aplikacji Faktura za pośrednictwem stron internetowych firmy k7 s.c.

§ 1. Dane Sprzedawcy

Niniejsza strona prowadzona jest przez firmę k7 Miłosz Staszewski Jolanta Soja s.c. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ożynowej 29, nr NIP 8992718755, nr REGON 021531238, tel. +48 66 88 586 33, adres e‑mail: kontakt@k7.eu.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Poprzez niniejszą stronę prowadzona jest sprzedaż licencji na użytkowanie aplikacji Faktura w wersji dostępnej w momencie dokonania zakupu. Aplikacja Faktura jest samodzielnym programem użytkowym. Na aplikację składają się oprogramowanie, dokumentacja, interfejsy, czcionki, grafiki, ikony, teksty, nagrania audio oraz video, dźwięki, a także wszelkie dostarczane użytkownikowi zasoby i materiały przygotowane przez Dostawcę lub podmioty trzecie współpracujące z Dostawcą na podstawie stosownych licencji.
 2. Aplikacja stanowi własność k7 Miłosz Staszewski Jolanta Soja s.c. Aplikacja Faktura jest objęta ochroną zgodnie z treścią ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.]. Naruszenie zasad użytkowania aplikacji spowoduje obowiązek naprawienia szkody stąd wynikłej. Za szkodę przyjmuje się również utracone korzyści.
 3. Aplikacja przeznaczona jest wyłącznie dla podmiotów zarejestrowanych do celów podatkowych w Polsce. Aplikacja może być użytkowana wyłącznie przez podmioty, które dokonały zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 4. Realizując zakup licencji na użytkowanie Faktury Nabywca oświadcza, że zakupu dokonał w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i wyłącznie do takich celów będzie jej używać. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że używanie Faktury do innych celów niż powyższe stanowi naruszenie licencji na użytkowanie. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że złożenie nieprawdziwego oświadczenia w powyższym zakresie może zostać uznane za poświadczenie nieprawdy.
 5. Sprzedawca nie przewiduje sprzedaży licencji na użytkowanie Faktury na rzecz konsumentów w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny [Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.].

§3. Składanie zamówienia

Aby złożyć zamówienie, należy wypełnić właściwy formularz znajdujący się na stronie https://k7.eu/faktura/kup.

§4. Ochrona danych osobowych

Dane podawane podczas składania zamówienia służą tylko i wyłącznie zawarciu oraz realizacji umowy sprzedaży, w tym przede wszystkim wystawieniu faktury VAT. Dane osobowe nie są w żaden sposób gromadzone ani przetwarzane w innym niż ww. celu, wobec czego nie podlegają rejestracji jako zbiór danych (art. 43 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych [Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.]).

§5. Realizacja zamówienia oraz płatność

Po złożeniu zamówienia i dokonaniu płatności za pomocą serwisu Przelewy24.pl (którego operatorem jest firma PayPro S.A.; korzystanie z usług serwisu Przelewy24.pl może wymagać akceptacji osobnego regulaminu) na podany w formularzu adres e-mail w przeciągu 24 godzin zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca prawidłowy przebieg transakcji oraz zawierająca dalsze instrukcje dot. pozyskania zakupionej licencji. Strony akceptują fakt, iż Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia mogące wynikać z przyczyn od niego niezależnych (w tym w szczególności przerw i opóźnień w funkcjonowaniu systemów podmiotów trzecich — np. operatora systemu płatności, systemu firmy hostingowej, dostawcy usług poczty elektronicznej).

§ 6. Dostawa

Dostawa zamówionej licencji odbywa się specjalnie dedykowanym do tego celu kanałem internetowym Sprzedawcy. Nabywca ma 7 dni na skorzystanie z niego i pobranie przygotowanej kopii oprogramowania. Po upływie tego czasu Sprzedawca rezerwuje sobie prawo do zaprzestania udostępniania kopii oprogramowania. Koszt przywoływanej tu dostawy wynosi 0 zł.

§ 7. Reklamacje i zwroty

 1. Ponieważ dystrybucja aplikacji Faktura zakłada nieodwracalne wbudowanie licencji na użytkowanie w konkretną kopię oprogramowania (przypisanie jej do konkretnego numeru identyfikacji podatkowej NIP podmiotu – Nabywcy), zakupione licencje nie podlegają zwrotowi.
 2. Strony niniejszym wyłączają uprawnienia Nabywcy z tytułu rękojmi. Nabywca potwierdza, że powyższe przyjął do wiadomości i zgadza się na wyłączenie.

§ 8. Cena

Cena jednej licencji na użytkowanie aplikacji Faktura wynosi 80 zł brutto (65,04 zł netto). Po dokonaniu zakupu na rzecz Nabywcy zostanie wystawiona faktura VAT.

§ 9. Gwarancja, wsparcie oraz aktualizacje

Kwestie dotyczące udzielanych przez Sprzedawcę wsparcia technicznego, gwarancji oraz udostępniania aktualizacji do nabywanego programu reguluje Umowa licencyjna Użytkownika Końcowego.

§ 10. Licencjonowanie

Korzystanie z aplikacji Faktura jest równoznaczne z akceptacją Umowy licencyjnej Użytkownika Końcowego. Należy się z nią zapoznać przed złożeniem zamówienia. Dokonując akceptacji niniejszego regulaminu Nabywca oświadcza, że zapoznał się z Umową licencyjną Użytkownika Końcowego.

§11. Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Regulamin oraz Umowa licencyjna Użytkownika Końcowego stanowią integralną część umowy sprzedaży. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny [Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.].
 2. Aplikacja, jak i zawartość niniejszej witryny internetowej, na które składają się w szczególności, lecz niewyłącznie: teksty, grafika, logotypy, nagrania audio oraz video, efekty dźwiękowe, zarejestrowane znaki towarowe oraz kompilacja, układ, a także wygląd witryny internetowej oraz aplikacji, oprogramowanie zapewniające ich działanie, są chronione prawem zgodnie z zapisami, odpowiednio ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.] oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej [Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 z późn. zm.]. Wymienione powyżej elementy, zgodnie z powyżej powołaną podstawą prawną, stanowią własność k7 Miłosz Staszewski Jolanta Soja s.c. z siedzibą we Wrocławiu oraz podmiotów trzecich współpracujących ze Sprzedawcą i podlegają ochronie przewidzianej w polskim prawie, prawie Unii Europejskiej oraz prawie międzynarodowym.
 3. Korzystając z witryny internetowej, jak i użytkując Aplikację w ramach nabywanej licencji, Nabywca zobowiązany jest przestrzegać zapisów niniejszego regulaminu oraz Umowy licencyjnej Użytkownika Końcowego i obowiązujących przepisów prawa. Nabywca zobowiązuje się nie podejmować działań mających na celu lub stanowiących naruszenie praw własności intelektualnej lub własności przemysłowej. W przypadku uchybienia ww. obowiązkowi Nabywca zobowiązany będzie do naprawienia szkody wyrządzonej Sprzedawcy. Za szkodę przyjmuje się również utracone korzyści.
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć między stronami będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.


Ostatnia aktualizacja: 01.07.2016 r.