Faktura

Umowa licencyjna Użytkownika Końcowego

Niniejsza Umowa licencyjna Użytkownika Końcowego (zwana dalej „Umową”) jest umową cywilnoprawną zawartą pomiędzy Użytkownikiem Końcowym (zdefiniowanym poniżej) a k7 Miłosz Staszewski Jolanta Soja s.c. (zwaną dalej „Dostawcą”).

 1. Licencja na użytkowanie programu Faktura przeznaczona jest do wykorzystania przez Użytkownika Końcowego, którym jest podmiot zarejestrowany do celów podatkowych w Polsce. Użytkownik Końcowy może wykorzystywać program Faktura wyłącznie do celów związanych z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że złożenie nieprawdziwego oświadczenia w powyższym zakresie może zostać uznane za poświadczenie nieprawdy.
 2. Użytkownik Końcowy przyjmuje do wiadomości, że program Faktura oraz jego wszystkie elementy są objęte ochroną zgodnie z treścią ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.]. Program stanowi własność k7 Miłosz Staszewski Jolanta Soja s.c.
 3. Użytkownik Końcowy nabywa jedną licencję na użytkowanie dostępnej w momencie zakupu wersji programu komputerowego. Zakup nie dotyczy przeniesienia na Użytkownika Końcowego majątkowych praw autorskich do programu komputerowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.]. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że poprawność działania Faktury uzależniona jest m.in. od wykorzystywanego sprzętu, oprogramowania, ustawień systemowych Użytkownika, a także wpływu aplikacji firm trzecich oraz wpływu sterowników sprzętowych autorstwa firm trzecich. Zapewnienie poprawności działania Faktury może wiązać się z koniecznością dostosowania powyższych elementów, co jest zależne wyłącznie od Użytkownika. Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy Użytkownik nie dostosuje powyższych wymagań w celu zapewnienia poprawnego działania Faktury.
 4. Licencja na użytkowanie programu Faktura ma charakter bezterminowy i niewyłączny.
 5. Licencja pozwala na wykorzystanie oprogramowania wyłącznie na komputerach Apple. Korzystanie z programu na komputerach innych producentów narusza warunki licencji.
 6. Licencja pozwala na eksploatację oprogramowania poprzez przechowywanie w pamięci komputera i na nośnikach zewnętrznych oraz jego wykorzystanie na dowolnej liczbie komputerów posiadanych przez Użytkownika Końcowego. Licencja nie zezwala na rozpowszechnianie programu ani na udzielanie sublicencji.
 7. Użytkownik w ramach Umowy licencyjnej Użytkownika Końcowego nie jest uprawniony do:
  1. korzystania z aplikacji w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy licencyjnej Użytkownika Końcowego;
  2. kopiowania oraz rozpowszechnienia aplikacji lub jej kopii, w tym jej sprzedaży, użyczania lub najmu; w szczególności Użytkownik Końcowy nie ma prawa upoważniać innych podmiotów do korzystania z aplikacji;
  3. tworzenia opracowań aplikacji oraz rozpowszechniania lub korzystania z opracowań aplikacji;
  4. dezasemblacji aplikacji, dekompilacji oraz jakichkolwiek innych form zamiany kodu wykonywalnego na źródłowy (reverse engineering) oraz zmiany lub udostępniania kodu źródłowego.
 8. Naruszenie warunków licencji jest jednoznaczne z koniecznością naprawienia szkody wyrządzonej Dostawcy przez Użytkownika Końcowego. Pod pojęciem szkody strony rozumieją również utracone korzyści. Naruszenie warunków licencji przez Użytkownika jest jednoznaczne z wygaśnięciem licencji, a Użytkownikowi nie przysługuje wówczas prawo zwrotu uiszczonej ceny.
 9. Licencja na użytkowanie aplikacji Faktura zostaje nieodwracalnie wbudowana w konkretną kopię oprogramowania dostarczoną Użytkownikowi Końcowemu oraz ostatecznie przypisana do numeru identyfikacji podatkowej NIP, którym posługuje się Użytkownik Końcowy.
 10. Dostawa zamówionej licencji odbywa się specjalnie dedykowanym do tego celu kanałem internetowym Dostawcy. Użytkownik Końcowy ma 7 dni od momentu uruchomienia kanału na pobranie przygotowanej kopii oprogramowania. Po upływie tego czasu Dostawca rezerwuje sobie prawo do zaprzestania udostępniania kopii oprogramowania.
 11. Użytkownikowi Końcowemu przysługuje prawo do 30–dniowego okresu bezpłatnego wsparcia technicznego z zakresu obsługi aplikacji Faktura. Wsparcie to obejmuje funkcjonalności udokumentowane w plikach pomocy wbudowanych w oprogramowanie.
 12. Wspomniana usługa wsparcia świadczona jest telefonicznie oraz drogą elektroniczną w dni robocze od godz. 9:00 do godz. 17:00. Odpowiednie dane kontaktowe podane zostały we wbudowanych w aplikację plikach pomocy oraz na stronie produktu: http://www.fakturanamaka.pl.
 13. Zakres wsparcia nie obejmuje zagadnień przekraczających te wymienione w pkt. 11. W szczególności Dostawca nie udziela porad prawnych dotyczących fakturowania ani innych zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 14. Ponieważ sposób dystrybucji aplikacji Faktura zakłada nieodwracalne wbudowanie licencji na użytkowanie w konkretną kopię oprogramowania (przypisanie jej do konkretnego numeru identyfikacji podatkowej NIP Użytkownika Końcowego), zakupione licencje nie podlegają zwrotowi. Strony wyłączyły uprawnienia z tytułu rękojmi.
 15. Użytkownik Końcowy akceptuje fakt, iż nabywa licencję na użytkowanie dostępnej w momencie zakupu wersji oprogramowania w stanie, w jakim jest, bez jakiejkolwiek gwarancji, ani wyrażonej otwarcie, ani domyślnej (w tym między innymi bez domyślnych gwarancji co do przydatności do określonych zastosowań). Akceptuje on również fakt, iż ponosi całe ryzyko dotyczące jakości i sposobu działania aplikacji. Gdyby program okazał się wadliwy, Dostawca rezerwuje sobie prawo do odmowy udzielenia jakiegokolwiek wsparcia, udzielenia serwisu, dokonania naprawy lub korekty.
 16. Użytkownik Końcowy akceptuje fakt, że Dostawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej przed Użytkownikiem Końcowym ani jakąkolwiek stroną trzecią za jakiekolwiek szkody i straty (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym) powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania programu.
 17. Użytkownik Końcowy akceptuje fakt, iż w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo odpowiedzialność Dostawcy za jakiekolwiek szkody będzie ograniczona jedynie do kwoty 50 zł (słownie: pięćdziesięciu złotych), nawet jeżeli odszkodowanie takie nie rekompensuje powstałej szkody.
 18. Użytkownik Końcowy akceptuje fakt, iż Dostawca nie jest zobowiązany w sposób wyraźny lub dorozumiany do ogłaszania lub udostępniania jakichkolwiek aktualizacji, ulepszeń, modyfikacji, wersji poprawionych ani dodatków do aplikacji Faktura.
 19. Użytkownik Końcowy akceptuje fakt, iż Dostawca może wytwarzać nowe wersje aplikacji Faktura, z których korzystanie będzie możliwe wyłącznie po zakupieniu licencji dotyczącej danej wersji aplikacji.
 20. Jeżeli Użytkownik Końcowy przekaże Dostawcy jakiekolwiek pomysły, informacje zwrotne, sugestie, materiały, informacje, opinie lub wkład innego rodzaju (zwane dalej „Informacjami Zwrotnymi”), Dostawca nie jest zobowiązany do zapoznania się, rozpatrzenia lub wdrożenia Informacji Zwrotnych Użytkownika Końcowego. Wszelkie takie Informacje Zwrotne nie mają charakteru poufnego. Dostawca ma bezwarunkowe i nieograniczone prawo do bezpłatnego wykorzystywania, odtwarzania, modyfikowania i ujawniania takich Informacji Zwrotnych bez podawania, od kogo zostały otrzymane, a Użytkownik Końcowy zrzeka się dochodzenia tzw. „praw moralnych” do Informacji Zwrotnych.
 21. Z ważnych powodów dotyczących Dostawcy lub Użytkownika, Dostawcy przysługuje prawo wygaśnięcia licencji i dokonania zwrotu ceny uiszczonej przez Użytkownika.
 22. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.] oraz  przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny [Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.].
 23. Wszelkie spory mogące wynikać z niniejszej umowy lub z nią związane będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Dostawcy.
 24. Jeśli jakikolwiek warunek lub postanowienie niniejszej Umowy zostanie w określonej sytuacji uznane przez jakiekolwiek władze sądownicze lub administracyjne za nieważne lub niewykonalne, uznanie takie nie wpływa na ważność i wykonalność pozostałych warunków i postanowień Umowy lub na ważność i wykonalność takiego warunku lub postanowienia w innej sytuacji. Takie postanowienie będzie interpretowane i wykonane w najszerszym stopniu dopuszczonym przez prawo tak, aby zrealizować jego pierwotny cel, a jeżeli taka interpretacja lub wykonanie jest zabronione przez prawo, takie postanowienie zostanie uznane za wyłączone z Umowy.